I Sennels har der været skole siden 1727, da herremanden på Ullerupgård byggede et skolehus lige nord for kirken. Her skulle der være skole for alle sognets børn, men i 1831 blev der bygget en såkaldt biskole i Hov, så Hovbørnene slap for den lange tur til Sennels. Skolehuset i Sennels blev senere udvidet og ombygget, til sidst omfattede det 2 klasseværelser og 2 lærerlejligheder og kunne rumme en 4-klasses skole. Gymnastiktimerne foregik i det fri eller i forsamlingshuset ”Thomasminde”, som i 1910 blev bygget lidt nordøst for skolen.
 
I Hov skole var der en enelærer, i Sennels skole en førstelærer og andenlærer. Sådan var skolevæsenet indrettet indtil 1950’erne, da blev det moderne med centralskoler. I Sennels blev der bygget en ny skole nord i byen, og i 1955 blev de to gamle skoler nedlagt. Nu skulle alle sognets børn gå i den nye skole med dens 7 klasser og flere lærere.
 
Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Sennels skolekommission nedlagt, herefter blev skolen administreret under Thisted kommunes kulturelle forvaltning. I løbet af 1970’erne og –80’erne blev der bygget 200 nye boliger rundt om den gamle Sennels by; indbyggertallet i sognet voksede fra omkring 900 til 1300, og børnetallet gik selvfølgelig også frem. Ind imellem blev det nødvendigt at oprette mere end 7 klasser, og førstelæreren blev nu skoleinspektør. Skolens bygninger blev løbende udvidet, senest ved en stor tilbygning i 1981; senere i 1987 blev idrætshallen opført i forbindelse med skolen.
 
I 1978 blev der oprettet en børnehaveklasse, og i 1979 begyndte den pasningsordning, som siden har udviklet sig til Sennels Børnehave, Musvitten og Blåmejsen og fritidsordningen Grotten.
 
Da Sennels Centralskole begyndte i 1955, var skolelederen førstelærer A. S. Madsen, som var ansat ved Sennels skole fra 1923, til han tog sin afsked i 1961. Efterfølgende var førstelærer Halvor Christensen, som søgte anden stilling i 1969. Han blev afløst af Jørgen Jørgensen, der i 1995 blev afløst af  skoleinspektør Kaj Larsen. I december 2011 tiltrådte Peter Frandsen som skoleleder.